Inžiniering, je súbor úkonov, ktorými naša spoločnosť dokáže klienta odbremeniť od svojpomocného riešenia najmä administratívnych úkonov. Je výhodný pre obe strany. Služba inžiniering disponuje všetkými potrebnými skúsenosťami a vedomosťami, aby dokázala spoľahlivo vybaviť všetku administratívu. Na druhej strane, vy ako klient nemusíte na vlastnú päsť prelúskať legislatívne podmienky a požiadavky na jednotlivé úkony, stačí vložiť dôveru do rúk odborníkom.

V našej spoločnosti Aquarama pod pojmom inžiniering myslíme zabezpečenie:

  • územného rozhodnutia
  • stavebného povolenia
  • kolaudačného rozhodnutia
  • stavebného dozoru
  • zmlúv potrebných k pripojeniu na inžinierske siete
  • povolenia k odstráneniu stavby

  • povolení potrebných na uskutočnenie stavby (napr. rozkopávkové povolenie)
  • odňatia pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
  • stavebného povolenia

Kliknutím na tlačidlo odoslať súhlasíte so spracovaním osobných údajov